Els informem que POLICLINIC SANT CUGAT, S.L.P., compleix amb la normativa legal vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

POLICLINIC SANT CUGAT , S.L.P. posa en el seu coneixement que les dades de caràcter personal facilitades per vostè seran incorporades a fitxers automatitzats, no automatitzats i/ o mixtes, responsabilitat de POLICLINIC SANT CUGAT, S.L.P., que es troben degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i als quals s’ha aplicat les pertinents mesures de seguretat que garanteixen un bon ús dels mateixos.

La finalitat d’aquests Fitxers és la gestió dels assumptes relatius a les relacions d’assistència sanitària entre els pacients i el Responsable del fitxer, així com per poder enviar-los informació sobre productes, promocions, tractaments, nous serveis, etc. que POLICLINIC SANT CUGAT vulgui comunicar als seus pacients.

Els destinataris de la informació poden ser el POLICLINIC SANT CUGAT, S.L.P., els seus Departaments, Personal col·laborador i/o Entitats o Organismes que per mantenir acords de col·laboració per la realització dels serveis contractats amb POLICLINIC SANT CUGAT, S.L.P., tenen necessitat d’accedir a les seves dades personals. Aquests accessos seran exclusius per part de Centres o Establiments sanitaris, Professionals sanitaris i/o Entitats asseguradores, a efectes de la realització de les proves diagnostiques i/o intervencions quirúrgiques que s’hagin d’efectuar al llarg del procés assistencial i per l’abonament per part d’aquestes entitats de les despeses i honoraris de l’atenció sanitària practicada.

Pot exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, supressió o oblit i portabilitat en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre o Legislacions Europees o Nacionals substitutories, dirigint-se per escrit a:

POLICLINIC SANT CUGAT , S.L.P
Rambla del Celler , 129-131
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS