Pneumonia

La pneumònia és una infecció aguda del teixit pulmonar, amb una incidència de 2-10 casos /1.000 habitants/any. Es tracta d’una patologia potencialment greu, sobretot en gent gran i en pacients amb malalties associades. Una bona selecció del tractament antibiòtic és fonamental per evitar l’aparició de resistències bacterianes. No obstant això, en la majoria dels casos, el tractament s’inicia empíricament, sense conèixer el germen causal (quasi la meitat del casos). S’aconsella que el tractament pautat, cobreixi el pneumococ, ja que és el patogen més prevalent i el que causa les formes més greus de pneumònia. L’ evolució de la pneumònia ha de ser vigilada en 48-72 hores, període de temps en el qual es pot objectivar si hi ha, o no, millora clínica, la qual cosa obligaría a modificar el tractament (casos de fracàs terapèutic i /o formes més greus de pneumònia).

Tenint en compte que gairebé la meitat dels casos de pneumònia són degudes al pneumococ, s’ha de posar especial èmfasi en la prevenció en aquells col·lectius de pacients amb risc elevat (majors de 60 a 65 anys, adults i nens > 2 anys que pateixin alguna malaltia crònica), mitjançant la vacunació antipneumocòccica.

Dra Ana Rañó Pérez
Col.30842